ลดขั้นตอนในการทำงาน

เพื่อให้ครูได้มีเวลาในการสอน และพักผ่อนเพิ่มมากขึ้น

Service

ระบบที่มีเพื่อรองรับการใช้งานของโรงเรียน

SDQ นักเรียน,ผู้ปกครอง,ครู

คำนวณค่า SDQ ของนักเรียน,ผู้ปกครอง,ครู

ระบบงานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน เป็นโปรแกรมง่ายที่ได้มีประสิทธิภาพสามารถบันทึกการซื้อของนักเรียนรายบุคคล และนำมาคำนวณปันผลได้ตอนปลายปี

QR Code Generator

โปรแกรมช่วยสร้าง QR code ใช้งาน

Short URL

บริการสร้าง URL แบบสั้น ๆ สำหรับนำไปใช้งานในโอกาสต่างๆ

Contact Us

SYS4SCHOOL

ระบบบริหารจัดการโรงเรียน ที่ใช้งานง่ายที่สุด

200 Moo 2 Lomsak Phetchabun 67110